Serviciul Pregătire pentru Intervenție
și Reziliența Comunităților

     Pregătirea pentru situații de urgență reprezintă forma activității de prevenire prin care se transmit cunoștințele teoretice de risc, măsurile de prevenire a acestora și se formează deprinderile practice de comportare și intervenție în situații de urgență.

Pregătirea pentru situații de urgență cuprinde:

  pregătirea personalului cu funcții de conducere din cadrul administrației publice centrale și locale, instituțiilor și operatorilor economici;


  pregătirea personalului de specialitate (cadru tehnic sau personal cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, înspector de protecție civilă, șef serviciu voluntar/privat pentru stiuații de urgență);


  pregătirea personalului serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență;


  pregătirea populației și salariaților;


  pregătirea preșcolarilor, elevilor și studenților;


  pregătirea personalului propriu al inspectoratului pentru situații de urgență;


  pregătirea altor categorii de personal (exemplu - pregătirea voluntarilor);


Legislație

O.M.A.I. 96 din 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;

O.M.A.I. 160 din 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență;

Legea nr. 307/2006 modificată prin O.G. nr. 70/2009, O.G. nr. 89/2014 şi Legea nr. 170/2015 - privind apărarea împotriva incendiilor;

H.G. nr. 846/2010 - pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;

H.G. nr. 560/2005 modificată prin H.G. nr. 37/2006 - privind categoriile de construcții care se supun avizării și/sau autorizării adăposturilor de protecţie civilă şi a punctelor de comandă;

O.M.A.I. nr. 236/2012 - pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

O.M.A.I. nr. 1422/2012 - pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă;

O.M.A.I. nr. 1045/2007 - privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice;

O.M.A.I. nr.132/2007 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

O.M.A.I. nr.1184/2006 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;

O.M.E.N. 3825/2013 pentru aprobarea regulamentelor concursurilor naționale "Prietenii pompierilor" și "Cu viata mea apar viaţa";

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă

     Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă are ca scop ridicarea nivelului pregătirii profesionale a personalului de conducere cu atribuţii în acest sens, a îmbunătăţirii nivelului de pregătire al şefilor serviciilor voluntare şi private precum şi cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor şi ordinelor care reglementează activitatea în domeniul situaţilor de urenţă.

   Ridicarea gradului de profesionalizare a serviciilor private şi voluntare se realizează prin antrenamente, exerciţii de specialitate şi alte forme de pregătire specifice.

     Planificarea, organizarea şi evidenţa activităţilor ce compun sistemul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean sunt prevăzute în Planul anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, care se avizează de către Inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova şi se aprobă de către Prefect.


Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2017 (format Word)

Ordinul prefectului privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru 2017

Serviciile de Urgenţă Voluntare şi Private

     Serviciile de urgenţă voluntare și serviciile private pentru situații de urgență, denumite în continuare servicii voluntare și servicii private, sunt structuri speializate, altele decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste, organizate cu personal angajat și voluntar, în scopul apărării vieții, avutului public și/sau privat în situații de urgență.

sus