Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Informaţii de interes public

Accesul la informaţii de interes public

Accesul liber si neîngrădit al oricarei persoane din România la informatiile de interes public, definite astfel prin Legea nr.544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice. Prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei. Pentru asigurarea accesului la informatiile de interes public, în cadrul inspectoratului functioneaza Compartimentul de Informare Publica, structura care are responsabilitati în acest domeniu. Pentru a solicita în scris informatii de interes public cu privire la activitatea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova, va rugam sa completati o cerere si sa o trimiteti pe adresa Inspectoratului, Ploieşti, Strada Rudului, nr. 96, 100304, sau prin posta electronica (relatiipublice_isuprahova@yahoo.com).

Ce se înţelege prin informaţie de interes public?

Informatia de interes public este orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati sau institutii publice.

Reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 • Documentele internaţionale:
  • Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 19: "Orice persoana are dreptul la libertatea opiniei si a expresiei; acest drept include libertatea de a sustine opinii fara nici o interferenta si de a cauta, a primi si a raspândi informatii si idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere."
  • Conventia Europeana pentru Drepturile Omului, art. 10.
  • Principiile de la Johannesburg, Principiul I.
 • Documentele interne:
  • Constitutia României, art. 31: "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi îngradit... Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de personal."
  • Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544 din 2001.
  • Legea nr. 51 privind siguranta nationala, art. 12, alin. 3.

Importanţa Legii nr.544 din 2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.

 • Importanta acestei legi consta în faptul ca:
  • dreptul de acces la informatiile de interes public este unul din principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice;
  • autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa puna la dispozitia cetatenilor, din oficiu sau la cerere, toate informatiile de interes public;
  • orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile publice informatiile referitoare la activitatea acestora;
  • institutionalizeaza TRANSPARENTA în relatiile dintre cetatean si institutiile publice;
  • va determina, în timp, o schimbare de mentalitate în relatia dintre cetatean si functionarii publici.

Principii care guvernează aplicarea Legii nr.544 din 2001 privind liberul acces la informații de interes public.

 • principiul transparentei - desfasurarea activitatii într-o maniera deschisa fata de public, în care accesul liber la informatiile de interes public sa constituie regula, iar limitarea accesului la informatie sa constituie exceptia;
 • principiul aplicarii unitare;
 • principiul autonomiei - fiecare autoritate sau institutie publica va elabora propriul regulament de organizare si functionare a compartimentelor de informare si relatii publice, în conformitate cu prevederile legii si ale normelor metodologice.

Informația referitoare la datele personale este o informație de interes public?

Da, dar numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice de catre persoana în cauza

Informațiile clasificate sunt informații de interes public?

Da, numai ca accesul la acestea este limitat prin lege.

Cine poate solicita informații de interes public?

Informatii de interes public poate solicita orice persoana fizica sau juridica, de cetatenie româna sau straina.

Cât costă accessul la informațiile de interes public?

Accesul la informatiile de interes public este gratuit.

De câte feluri sunt informațiile de interes public?

 • informatii furnizate din oficiu - informatii pe care institutia publica este obligata sa le faca publice fara a exista o solicitare în acest sens.
 • informatii furnizate la cerere - informatii obtinute în urma unei solicitari.

Unde sunt disponibile informațiile din oficiu?

Informatiile furnizate din OFICIU sunt disponibile în punctele de informare-documentare ale institutiei publice, în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, precum si în publicatiile proprii sau în pagina de Internet.

Care sunt categoriile de informații publice ce se furnizează din oficiu?

 • actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
 • structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare si de audiente;
 • numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • coordonatele prin care poate fi contactata institutia: denumire, sediu, nr. de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul si bilantul contabil al institutiei publice, programele si strategiile adoptate de fiecare institutie publica;
 • lista cu documente considerate de interes public;
 • modurile în care pot fi contestate si atacate deciziile autoritatilor si institutiilor publice în cazul în care o persoana se considera vatamata în ceea ce priveste exercitarea dreptului de a avea acces la informatiile de interes public.

Cum se pot obține informații de interes public, la cerere?

 • verbal, adresându-va birourilor de informare publica sau persoanelor responsabile de informarea publica, unde, daca este disponibila, informatia solicitata va fi furnizata pe loc; daca nu este posibil acest lucru, veti fi îndrumat sa depuneti o solicitare în scris, exceptie facând reprezentantii mass-media, carora raspunsul la solicitarile de informatii de interes public le vor fi furnizate în cel mult 24 de ore;
 • în scris, pe suport de hârtie sau electronic - se pune la dispozitie un formular tip de solicitare a informatiilor de interes public, care va capata nr. de înregistrare.

Care sunt termenele în care instituția publică este obligată să răspundă solicitărilor?

 • 10 zile lucratoare de la depunerea cererii;
 • 30 zile lucratoare, în cazul în care durata necesara pentru identificarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, dar institutia are obligatia sa anunte acest fapt în termen de 10 zile;
 • 5 zile lucratoare, daca informatia solicitata este considerata a fi o informatie exceptata de la liberul acces.

Pot depune o reclamație dacă consider că mi-a fost încălcat dreptul laliberul acces la informație?

Da, se poate depune reclamatie în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al institutiei. Reclamatia trebuie adresata comandantului unitatii militare careia i-ati adresat solicitarea. Daca reclamatia este întemeiata, raspunsul va fi dat în 15 zile de la depunere si va contine informatiile solicitate, precum si mentionarea sanctiunilor disciplinare aplicate functionarului vinovat.

Pot să mă adresez justiției dacă mi-a fost lezat dreptul la liber acces la informație?

Da, puteti depune o plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carui raza domiciliati. Plângerea poate fi facuta în termen de 30 de zile de la data expirarii termenelor prevazute de lege pentru a se comunica raspunsul la solicitarile de informatii de interes public. Instanta poate obliga autoritatea sa furnizeze informatiile solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale. Daca sunteti nemultumit de hotarârea instantei puteti ataca hotarârea instantei prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curtii de Apel ramâne definitiva si irevocabila. Atât actiunea depusa la prima instanta, cât si recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

Acte care reglementează activitatea

Formulare de adresare conform Legii nr.544/2001

Costul serviciului de copiere

Costul serviciului de copiere a documentelor solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, aferent unei operaţiuni tehnice de copiere, va fi virat în contul RO77TREZ23A610500200109X deschis la Trezoreria Ploiești - ISU Prahova, astfel:

Alte documente de interes public

sus