Prevenirea incendiilor

     În scopul prevenirii incendiilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Şerban Cantacuzino" al judeţului Prahova, prin Serviciul Prevenire, asigură respectarea prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă.

     De asemenea participă la identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale, aprecierea probabilităţii de apariţie şi a consecintelor riscurilor pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale.

     Serviciul prevenire evidenţiază riscurile prin schimbul reciproc de informaţii între personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate şi/sau implicate.

     O activitate specifică constă în informarea populaţiei privind riscurile identificate şi despre modul de comportare în caz de situaţii de urgentă.

Principiile

pe baza carora se desfaşoară activitatea de prevenire

  principiul legalităţii:

respectarea, în mod unitar, a legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor inspectate, pe întregul teritoriu al ţării;

  principiul impartialităţii şi independenţei:

în exercitarea atribuţiilor funcţionale inspectorii sunt obligaţi sa aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;

  principiul confidentialităţii:

păstrarea de către inspectori a secretului privind informaţiile care nu sunt de interes public şi care sunt obţinute în cursul desfăşurării activităţii de prevenire;

  principiul transparenţei:

desfăşurarea activităţii într-o manieră deschisă faţă de public, prin care accesul liber si neîngradit la informaţiile fundamentate ştiinţific, de interes public, să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţii să constituie excepţia, în condiţiile legii;

  principiul continuităţii şi gradualităţii:

asigurarea unor controale periodice ale situaţiilor de risc şi aplicarea unor măsuri din ce în ce mai severe în cazul menţinerii riscului peste nivelurile acceptabile.

Principalele domenii

din activitatea Serviciului Prevenire

  

verificarea respectării actelor normative şi a reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la proiectarea, executarea, exploatarea şi postutilizarea constructiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;


  

identificarea şi evaluarea riscurilor teritoriale din judeţ;


  

verificarea organizării activităţii privind identificarea şi evaluarea riscurilor pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;


  

verificarea aplicării concepţiei de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în scopul menţinerii riscurilor în limite acceptabile;


  

controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, materiale radioactive şi muniţie neexploatată;


  

coordonarea si controlul realizarii pregatirii si instruirii specifice a populatiei si a salariatilor, a modului de asimilare de catre acestia a regulilor si masurilor specifice, precum si a comportamentului în cazul unei situatii de urgenta;


  

îndrumarea, controlul şi coordonarea serviciilor voluntare, publice si private, pentru situaţii de urgenţă;


  

informarea şi educarea preventivă a populaţiei;


  

soluţionarea petiţiilor si sesizărilor în domeniul specific.


Reguli minime

privind apărarea împotriva incendiilor, ce se recomandă a fi respectate de public

 1. înainte de călătorie se solicită informaţii în ceea ce priveşte dotarea structurii de primire turistice cu detectoare de fum şi instalaţie specială de stingere a incendiilor cu sprinklere;
 2. la împachetarea bagajului se are în vedere ca acesta să conţină lanternă pentru traseele de evacuare întunecate/care sunt inundate de fum, bandă izolantă/scotch pentru situaţiile în care fumul începe să pătrundă în încăpere, batistă pentru filtrarea aerului, care se va uda înainte de utilizare. În loc de bandă izolantă/scotch se poate asigura etanşeitatea uşii, utilizându-se prosoape ude;
 3. la unitatea de cazare se studiază planul de evacuare în caz de incendiu, care trebuie să se găsească afişat pe partea interioară a uşilor camerelor de cazare;
 4. se identifică traseele de evacuare faţă de camera de cazare şi butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel;
 5. în cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate necorespunzător materiale combustibile, se informează personalul de la recepţie;
 6. cheia sau cartela de la camera de cazare se amplasează în locuri uşor accesibile;
 7. se verifică modalitatea de deschidere a ferestrelor;
 8. se verifică dacă există scară exterioară de incendiu şi dacă aceasta se află în apropierea ferestrei camerei de cazare;
 9. se verifică modul de oprire a sistemului de ventilare şi climatizare a camerei de cazare (în timpul unui incendiu camera de hotel în care vă aflaţi poate fi inundată cu fum şi gaze toxice dacă nu se întrerupe funcţionarea respectivelor instalaţii);

Reguli minime

ce se recomandă a fi respectate în cazul producerii unui incendiu de orice persoană care este cazată într-o structură de primire turistică

 1. dacă incendiul este în cameră se va proceda la părăsirea imediată a încăperii, acţionarea butonului de semnalizare şi anunţarea personalului de la recepţie;
 2. pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale clădirii se folosesc întotdeauna scările de evacuare. Este interzisă folosirea liftului, acesta putându-se bloca la nivelul incendiat;
 3. dacă incendiul nu este în propria cameră de cazare, se va proceda la părăsirea încăperii, cu condiţia ca acest lucru să poată fi făcut în siguranţă. La părăsirea camerei de cazare, se urmăreşte să fie luată cheia/cartela de intrare pentru situaţia în care incendiul blochează calea de evacuare şi utilizatorul trebuie să se întoarcă în cameră;
 4. pentru a verifica dacă incendiul se manifestă pe coridor, se va proceda la verificarea cu dosul palmei a temperaturii uşii de corespondenţă cu acesta. În situaţia în care uşa este rece, din poziţia aplecat spre pardoseală cu umărul sprijinit de uşă, se va proceda la deschiderea acesteia cu atenţie. Parcurgerea distanţei până la scara de evacuare, în situaţia în care coridorul este inundat cu fum, se realizează din poziţia aplecat sau târâş, avându-se în vedere că zona dinspre pardoseală este mai puţin afectată;
 5. în cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, trebuie să rămâneţi în cameră, să ţineţi uşa închisă şi să etanşaţi rosturile cu bandă izolantă/scotch sau prosoape ori cearceafuri umede.;
 6. se procedează la anunţarea serviciilor de urgenţă pentru a comunica poziţia în clădire. Aceasta se va semnala şi de la fereastra camerei de cazare;
 7. în situaţia evacuării în caz de incendiu a spaţiilor de cazare ale cabanelor montane şi structurilor de primire turistice amplasate izolat, utilizatorii vor lua asupra lor haine călduroase.;

Ghid de organizare şi desfăşurare a evacuării din structurile de primire turistice în cazul manifestării unei situaţii de urgenţă generată de producerea unui incendiu sau a unui seism

Ghid de organizare şi desfăşurare a evacuării din construcţii cu destinaţia de unităţi sanitare în cazul manifestării unei situaţii de urgenţă generată de producerea unui incendiu sau a unui seism

Incendiile de pădure, vegetaţie uscată şi mirişti

măsuri de prevenire a incendiilor de pădure, litieră, vegetaţie uscată, mirişti şi resturi vegetale

INCENDIILE DE VEGETAŢIE USCATĂ, MIRIŞTI ŞI RESTURI VEGETALE

Respectând măsurile de prevenire a incendiilor, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale!

Dispoziţie generală de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) sau persoana desemnată în acest sens.

Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art.52, alin.3, lit.b şi art.94, alin1, lit.n din Legea nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului şi informarea în prealabil a SVSU în cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.

Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt obligaţi:

În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice care trebuie sa fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale şi, totodată, să urmărească aplicarea acestora;

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional cu amenzi cuprinse între 1000-2500 de lei!

sus

Campania agricolă de recoltare a cerealelor păioase

Având în vedere condiţiile de caniculă, dar şi experienţa evenimentelor produse în anii precedenţi, când incendiile de pe terenurile agricole au ameninţat gospodăriile cetăţeneşti şi au periclitat traficul rutier, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova vă aduce la cunoştinţă urmatoarele:

Măsuri de prevenire pentru recoltarea cerealelor păioase în condiţii de siguranţă:

Mijloace de intervenţie necesare:

a) pentru parcele de peste 50 ha sunt necesare:

b) pentru parcele de 10 ha - 50 ha comasate sunt necesare:

Cauze de incendii izbucnite în timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase:

Cauze de incendii izbucnite în timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase:

sus

INCENDIILE DE PĂDURE

Protejând PĂDUREA, protejăm VIAŢA!

Pentru prevenirea producerii unor evenimente care duc la distrugerea vegetaţiei, fondului forestier sau altor bunuri din zonele împădurite, deţinătorii şi administratorii de păduri au obligaţia de a lua măsuri de protecţie antiincendiu precum:

Persoanele care la sfârşit de săptămână merg să se recreeze la pădure şi care de cele mai multe ori fac focul pentru a pregăti grătare şi gustări, trebuie să respecte următoarele reguli de apărare împotriva incendiilor:

sus

FENOMENUL ARSON

Prin arson, în sensul prezentei proceduri (O.M.A.I. 234/2010), se înţelege un incendiu provocat printr-o acţiune intenţionată, în scopul de a distruge.

Procedura se utilizează de evaluatorii de risc de incendiu, conducătorii operatorilor economici/instituţiilor publice, indiferent de domeniul de activitate, precum şi de către poliţie, serviciile profesioniste/private/voluntare pentru situaţii de urgenţă şi societăţile de asigurări.

Pentru determinarea riscului de arson în vederea prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a acestuia, a fost elaborată Procedura determinării riscului de arson.

sus