Legislație


Acte normative referitoare la organizarea și funcționarea ISU Prahova

Legi

Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă;

Legea nr. 329/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgențã;

Legea nr. 363/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situaþii de urgențã;

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;

Hotărâri şi Ordonanţe de Guvern

H.G. nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă;

H.G. nr. 1648/2006 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgențã;

H.G. nr. 1514/2005 privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcþionare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgențã;

H.G. nr. 259/2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecþie Civilã;

H.G. nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de protecție civilã;

H.G. nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de protecție civilã;

H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcþionarea și atribuțiile serviciilor de urgențã profesioniste;

H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricã, atribuțiile, funcþionarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgențã;

H.G. nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

O.U.G. nr. 25/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgențã;

O.U.G. nr. 21/2004 privind privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

O.G. nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgențã;

Ordine ale Ministrului Afacerilor interne

O.M.A.I. nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activitãții de evacuare în situații de urgențã;

O.M.A.I. nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregãtirea, organizarea, desfãșurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de urgențã profesioniste;

O.M.A.I. nr. 370/2004 pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea și funcționarea inspectoratelor județene, respectiv al municipiului București, pentru situații de urgențã;

O.M.A.I. nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanțã privind structura organizatoricã și dotarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgențã;

Ordine emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

O.I.G. nr. 223/2017 - Metodologia privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

Protocoale

Protocol nr. 1900/87088 din 2018 în scopul numirii personalului IGSU, pentru desemnarea în comisiile de evaluare în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților, în echipele de monitorizare a furnizorilor de formare profesională autorizați, precum și în comisiile de examinare care organizează și efectuează examinarea și notarea participanților la examenele de absolvire a programelor de formare profesională, pentru profesiile reglementate din aria de competență a IGSU;

Acte normative referitoare la prevenire și reglementări în domeniul situațiilor de urgență

Legi

Legea nr. 282/2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;

Legea nr. 307/2006 modificată prin O.G. nr. 70/2009, O.G. nr. 89/2014 şi Legea nr. 170/2015 - privind apărarea împotriva incendiilor;

Legea nr. 252/2003 modificată prin Legea nr. 40/2011- privind Registrul unic de control;

Legea nr. 481/2004 modificată prin Legea nr. 241/2007 - privind Protecţia civilă;

Legea nr. 126/1995 rectificată cu modificările şi completările ulterioare - privind regimul materiilor explozive;

Hotărâri şi Ordonanţe de Guvern

H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

O.G. nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ;

H.G. nr. 915/2015 - privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționarii ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu;

O.U.G. nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 - privind Apărarea împotriva incendiilor;

H.G. nr. 846/2010 - pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;

H.G. nr. 537/2007 - privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor;

H.G. nr. 1492/2004 - privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţã profesioniste;

H.G. nr. 1490/2004 modificată prin H.G. nr. 1514/2005, H.G. NR. 1446/2009 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;

O.G. nr. 21/2004 modidicată prin Legea nr. 15/2005, O.G. nr.1/2014, O.G. nr.87/2014 şi O.G. nr.89/2014 - privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

O.G. nr. 27/2002 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002 - privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

Ordine emise de Ministerul Afacerilor Interne

O.M.A.I. nr. 129/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

O.M.A.I. nr. 1259/2006 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila;

O.M.A.I. nr. 886/2005 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei;

O.M.A.I. nr. 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

O.M.A.I. nr. 106/2007 - pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

O.M.A.I. nr. 1184/2006 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;

O.M.A.I. nr. 234/2010 - pentru aprobarea "Procedurii de determinare a riscului de arson";

O.M.A.I. nr. 236/2012 - pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

O.M.A.I. nr.132/2007 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

O.M.A.I. nr. 1422/2012 - pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă;

O.M.A.I. nr. 87/2010 - pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;

O.M.A.I. nr. 89/2013 - privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate;

O.M.A.I. nr. 160/2007 - pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare şi finalizare a activităţtii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

O.M.A.I. nr. 712/2005 modificat de Ordin nr. 786/2005 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

O.M.A.I. nr. 28/2009 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult;

O.M.A.I. nr. 14/2009 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber;

O.M.A.I. nr. 187/2010 - pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la spatii pentru comert;

O.M.A.I. nr. 166/2010 - pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente;

O.M.A.I. nr. 262/2010 - privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri;

O.M.A.I. nr. 146/2013 şi O.M.S. nr. 1427/2013 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare;

O.M.A.I. nr. 118/2010 şi O.M.D.R.T nr. 1709/2010 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţti de alimentaţie publică şi unităţi de agrement;

O.M.A.I. nr. 211/2010 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere si reparaţii;

O.M.A.I. nr. 605/2008 şi O.M.A.D.R nr. 579/2008 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;

O.M.A.I. nr. 96/2016 - pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea Serviciilor Voluntare și a Serviciilor Private pentru Situații de Urgență;

O.M.E.N. 3825/2013 pentru aprobarea regulamentelor concursurilor naționale "Prietenii pompierilor" și "Cu viata mea apar viaţa";

Ordine emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

O.I.G. nr. 1045/2007 - privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice;

Acte normative care reglementează accesul la informațiile de interes public

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001;

Hotărârea de Guvern nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001;

Anexe la H.G. nr. 478/2016

sus