Legislație


Acte normative referitoare la organizarea și funcționarea ISU Prahova

Legi

Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă;

Legea nr. 329/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgențã;

Legea nr. 363/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situaþii de urgențã;

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;

Hotărâri şi Ordonanţe de Guvern

H.G. nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă;

H.G. nr. 1648/2006 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgențã;

H.G. nr. 1514/2005 privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcþionare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgențã;

H.G. nr. 259/2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecþie Civilã;

H.G. nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de protecție civilã;

H.G. nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de protecție civilã;

H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcþionarea și atribuțiile serviciilor de urgențã profesioniste;

H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricã, atribuțiile, funcþionarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgențã;

H.G. nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

O.U.G. nr. 25/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgențã;

O.U.G. nr. 21/2004 privind privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

O.G. nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgențã;

Ordine ale Ministrului Afacerilor interne

O.M.A.I. nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activitãții de evacuare în situații de urgențã;

O.M.A.I. nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregãtirea, organizarea, desfãșurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de urgențã profesioniste;

O.M.A.I. nr. 370/2004 pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea și funcționarea inspectoratelor județene, respectiv al municipiului București, pentru situații de urgențã;

O.M.A.I. nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanțã privind structura organizatoricã și dotarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgențã;

Ordine emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

O.I.G. nr. 223/2017 - Metodologia privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților în ocupațiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

Protocoale

Protocol nr. 1900/87088 din 2018 în scopul numirii personalului IGSU, pentru desemnarea în comisiile de evaluare în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulților, în echipele de monitorizare a furnizorilor de formare profesională autorizați, precum și în comisiile de examinare care organizează și efectuează examinarea și notarea participanților la examenele de absolvire a programelor de formare profesională, pentru profesiile reglementate din aria de competență a IGSU;

Acte normative referitoare la prevenire și reglementări în domeniul situațiilor de urgență

Legi

Legea nr. 282/2015pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;

Legea nr. 307/2006 modificată prin O.G. nr. 70/2009, O.G. nr. 89/2014 şi Legea nr. 170/2015 - privind apărarea împotriva incendiilor;

Legea nr. 252/2003 modificată prin Legea nr. 40/2011- privind Registrul unic de control;

Legea nr. 481/2004 modificată prin Legea nr. 241/2007 - privind Protecţia civilă;

Legea nr. 126/1995 rectificată cu modificările şi completările ulterioare - privind regimul materiilor explozive;

Hotărâri şi Ordonanţe de Guvern

H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

O.G. nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ;

H.G. nr. 915/2015 - privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționarii ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu;

O.U.G. nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 - privind Apărarea împotriva incendiilor;

H.G. nr. 846/2010 - pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;

H.G. nr. 537/2007 - privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor;

H.G. nr. 1492/2004 - privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţã profesioniste;

H.G. nr. 1490/2004 modificată prin H.G. nr. 1514/2005, H.G. NR. 1446/2009 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;

O.G. nr. 21/2004 modidicată prin Legea nr. 15/2005, O.G. nr.1/2014, O.G. nr.87/2014 şi O.G. nr.89/2014 - privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

O.G. nr. 27/2002 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002 - privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

Ordine emise de Ministerul Afacerilor Interne

O.M.A.I. nr. 129/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

O.M.A.I. nr. 1259/2006 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila;

O.M.A.I. nr. 886/2005 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei;

O.M.A.I. nr. 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

O.M.A.I. nr. 106/2007 - pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

O.M.A.I. nr. 1184/2006 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;

O.M.A.I. nr. 234/2010 - pentru aprobarea "Procedurii de determinare a riscului de arson";

O.M.A.I. nr. 236/2012 - pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

O.M.A.I. nr.132/2007 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

O.M.A.I. nr. 1422/2012 - pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă;

O.M.A.I. nr. 87/2010 - pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;

O.M.A.I. nr. 89/2013 - privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate;

O.M.A.I. nr. 160/2007 - pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare şi finalizare a activităţtii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

O.M.A.I. nr. 712/2005 modificat de Ordin nr. 786/2005 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

O.M.A.I. nr. 28/2009 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult;

O.M.A.I. nr. 14/2009 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber;

O.M.A.I. nr. 187/2010 - pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la spatii pentru comert;

O.M.A.I. nr. 166/2010 - pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea împotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente;

O.M.A.I. nr. 262/2010 - privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri;

O.M.A.I. nr. 146/2013 şi O.M.S. nr. 1427/2013 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare;

O.M.A.I. nr. 118/2010 şi O.M.D.R.T nr. 1709/2010 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţti de alimentaţie publică şi unităţi de agrement;

O.M.A.I. nr. 211/2010 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere si reparaţii;

O.M.A.I. nr. 605/2008 şi O.M.A.D.R nr. 579/2008 - pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale;

O.M.A.I. nr. 96/2016 - pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea Serviciilor Voluntare și a Serviciilor Private pentru Situații de Urgență;

O.M.E.N. 3825/2013 pentru aprobarea regulamentelor concursurilor naționale "Prietenii pompierilor" și "Cu viata mea apar viaţa";

Ordine emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

O.I.G. nr. 1045/2007 - privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice;

Acte normative care reglementează accesul la informațiile de interes public

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001;

Hotărârea de Guvern nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001;

Anexe la H.G. nr. 478/2016

Acte normative care reglementează domeniul achizițiilor publice

Legea 98 din 2016 privind achizițiile publice

Legea 99 din 2016 privind achizițiile publice sectoriale

Legea 100 din 2016 privind concesiunile de lucrări și servicii

Legea 101 din 2016 privind remediile și căile de atac

HG 395 din 2016 privind normele de aplicare ale Legii 98/2016

HG 394 din 2016 privind normele de aplicare ale Legii 99/2016

HG 866 din 2016 privind modificări la HG 394/2006

HG 867 din 2016 privind normele de aplicare ale Legii 100/2016

OUG 58 din 2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice

OUG 45 din 2018 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra achizițiilor publice

sus