Atribuțiile Serviciilor de Urgență Profesioniste

conform O.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr.15/2005:

 1. organizează şi desfăşoară activităţi specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă;

 2. participă la identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora şi întocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele de competenţă, pe care le supun aprobării prefecţilor;

 3. exercită coordonarea, îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate al activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă;

 4. acordă asistenţă tehnică de specialitate privind gestionarea situaţiilor de urgenţă;

 5. monitorizează prin centrele operaţionale evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ prefecţii şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

 6. planifică, organizează şi desfăşoară pregătirea pentru răspuns, în cazul situaţiilor de urgenţă, a subunităţilor de intervenţie din subordine;

 7. fac propuneri comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă privind gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă;

 8. urmăresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie şi de cooperare specifice tipurilor de riscuri;

 9. asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăresc menţinerea legăturilor de comunicaţii între centrele operaţionale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop;

 10. centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi le înaintează organismelor şi organelor abilitate;

 11. gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă din zonele de competenţă;

 12. îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, prevăzute de lege sau stabilite de organismele şi organele abilitate.

Atribuțiile Inspectoratului

conform H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare,

funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste:

 1. planifica si desfasoara inspectii, controale, verificari si alte actiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileste masurile necesare pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor;

 2. elaboreaza studii, prognoze si analize statistice privind natura si frecventa situatiilor de urgenta produse si propune masuri în baza concluziilor rezultate din acestea;

 3. desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a tipurilor de risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgenta;

 4. participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta si avizeaza dispozitiile în domeniul prevenirii si interventiei în situatii de urgenta, emise de autoritatile publice locale si cele deconcentrate/descentralizate;

 5. emite avize si autorizatii, în conditiile legii;

 6. monitorizeaza si evalueaza tipurile de risc;

 7. participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregatirea autoritatilor, serviciilor de urgenta voluntare si private, precum si a populatiei;

 8. organizeaza pregatirea personalului propriu;

 9. executa, cu forte proprii sau în cooperare, operatiuni si activitati de înstiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protectie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, asanare de munitie neexplodata, protectie a bunurilor materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor în caz de situatii de urgenta;

 10. controleaza si îndruma structurile subordonate, serviciile publice si private de urgenta;

 11. participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru raspuns în situatii de urgenta si tine evidenta acestora;

 12. stabileste conceptia de interventie si elaboreaza/coordoneaza elaborarea documentelor operative de raspuns;

 13. avizeaza planurile de raspuns ale serviciilor de urgenta voluntare si private;

 14. planifica si desfasoara exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire, pentru verificarea viabilitatii documentelor operative;

 15. organizeaza banca de date privind interventiile, analizeaza periodic situatia operativa si valorifica rezultatele;

 16. participa cu grupari operative/solicita sprijinul gruparilor operative stabilite si aprobate pentru/la interventii în zona/în afara zonei de competenta;

 17. participa la actiuni de pregatire si interventie în afara teritoriului national, în baza acordurilor la care statul român este parte;

 18. participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si împrejurarilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor;

 19. stabileste, împreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;

 20. controleaza respectarea criteriilor de performanta, stabilite în conditiile legii, în organizarea si dotarea serviciilor voluntare si private, precum si activitatea acestora;

 21. constata si sanctioneaza, prin personalul desemnat, încalcarea dispozitiilor legale din domeniul de competenta;

 22. desfasoara activitati privind solutionarea petitiilor în domeniul specific;

 23. organizeaza concursuri profesionale cu serviciile voluntare si private, precum si actiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din scoli;

 24. asigura informarea organelor competente si raportarea actiunilor desfasurate, conform reglementarilor specifice

 25. încheie, dupa terminarea operatiunilor de interventie, documentele stabilite potrivit regulamentului prevazut la art. 13 a H.G. nr. 1492/2004;

 26. îndeplineste alte sarcini stabilite prin lege.

sus